7. aprillist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Programmis osalemise tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsusse  hiljemalt 7. juunil 2017.

Kontaktisik Marge Einola, telefon 750 2605, vald@ylenurme.ee, marge@ylenurme.ee

Lisateave ja taotlusvormid leiate EAS-i kodulehelt eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm  ja Tartu Maavalitsuse lehelt tartu.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

Hajaasustuse programmi taotlustega seotud toimingute teostamise hindamiskomisjoni kuuluvad: komisjoni esimees :   Aivar Aleksejev - vallavanem        

                   liikmed:    Kristi Kull – arendusjuht

                                   Marge Einola - maanõunik

                                   Tiit Lukas – ehitusnõunik

                                    Arne Peda – OÜ Ülenurme Teed juhatuse liige

 

2017 Hajaasustuse programmi rahuldatud taotlused

TAOTLEJA HINNE SUMMA
Priit Sirge 3,3 1413,3
Ivo Vahur 3,7 565,28
Argo Pikkat
Kaire Sokk
3,1 1677,92
Uno Muug 3,0 3616
Kaido Põlluste 2,9 3912,2
Livian Laaneots 3,1 3812