Palume kasutusloa taotlused/kasutusteatised esitada digitaalselt logides sisse www.ehr.ee keskkonda.

 

Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445 E-post: ehr@mkm.ee

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad lisadokumendid tuleb lisada ehitisregistrisse.

 

Faili nimi tohib sisaldada tähemärke: 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz-_+( ),

tühikud ja muud sümbolid on keelatud. Ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 300MB.

Eelistada lühikesi ja informatiivseid faili nimesid. Maksimaalne lubatud faili nime pikkus on 64 tähemärki.

Ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras ning koos süstematiseeritud või rühmitatud ehitusdokumentide nimekirjaga.

Kuna tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) või paberil ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

Põhjusena võib välja tuua näiteks asjaolu, et ehitusloa taotlemisel on esitatatud ehitusprojekt paberkandjal ja puudub digitaalne ehitusprojekt, mille esitamine on kohustuslik kui kasutusluba taotletakse läbi ehitisregistri keskkonna.

Ehitusdokumentidele palume lisada ehitise ülevaatuse akti, mille on digitaalselt allkirjastanud omanikujärelevalvet teostanud isik, ehituse peatöövõtja ja projekteerija.

Ehitise ülevaatuse akt on leitav SIIT

 

kõik tAOTLUSED JA BLANKETID ON LEITAVAD SIIT

 

KASUTUSLOA LISADOKUMENDID

 Üksikelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri:

1. ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja võtta allkiri);
2. veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad;
3. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
4. gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
5. ehitusjärgne mõõdistus: hoone (märkida ka katuse (harja) absoluutne kõrgus) ja tehnovõrkude teostusmõõdistus(ed);
6. ehitise mahamärkimise akt;
7. ehitusprojekt;
8. ehitamist kajastavad dokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jms) juhul, kui ehitas ehitusettevõtja peatöövõtu korras – ehitamise täitedokumendid on nõutavad, kui ehitamine toimus pärast 01.07.2015.
Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole täitedokumendid nõutavad;
9. küttekollete olemasolul korstnapühkija akt;
10. riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus:
Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Konto (võimalik valida endale sobiv):

Swedbank EE032200221028618198

Seb Pank EE791010102034606009

 

Riigilõivu saaja on Ülenurme Vallavalitsus
Selgitusse palume märkida: „Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest ... (objekti aadress)"
NB! Pädev asutus võib (sõltuvalt objektist) nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

 

Korterelamu ja mitteelamu (sh kahe korteriga elamu, ridaelamu) kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri:

1. ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad;
2. veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad;
3. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
4. gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
5. ehitusjärgne mõõdistus: hoone (märkida ka katuse (harja) absoluutne kõrgus), katendite ja tehnovõrkude teostusmõõdistus(ed);
6. ehitise mahamärkimise akt;
7. sundventilatsiooni korral ekspluatatsiooni lubamise dokumentatsioon (õhuhulkade ja mürataseme mõõdistusprotokoll);
8. ehitusprojekt;
9. ehitusdokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, ehituskoosolekute protokollid jms);
10. hoonesiseste vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorustike, ventilatsioonisüsteemi ning gaasi- ja elektripaigaldiste teostusjoonised;
11. vee- ja küttesüsteemi katsetamist ja kasutamist lubavad aktid;
12. asjakohasel juhul lifti audit;
13. oluliste kandekonstruktsioonide toimivusdeklaratsioonid;
14. küttekollete ehitamisel või ümberehitamisel korstnapühkija akt;
 
Riigilõiv tuleb tasuda vastavalt riigilõivuseadusele.

 

KASUTUSTEATISE LISADOKUMENDID

Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja.

 Üksikelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri:

1. ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja võtta allkiri);
2. veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad;
3. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
4. gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
5. ehitusjärgne mõõdistus: hoone (märkida ka katuse (harja) absoluutne kõrgus) ja tehnovõrkude teostusmõõdistus(ed);
6. ehitise mahamärkimise akt;
7. ehitusprojekt;
8. ehitamist kajastavad dokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jms) juhul, kui ehitas ehitusettevõtja peatöövõtu korras – ehitamise täitedokumendid on nõutavad, kui ehitamine toimus pärast 01.07.2015.
Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole täitedokumendid nõutavad;
9. küttekollete olemasolul korstnapühkija akt;

 

Korterelamu (sh kahe korteriga elamu ja ridaelamu) ning mitteelamu kasutusteatise esitamisel nõutavate dokumentide nimekiri:

1. ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad;
2. veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad;
3. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
4. gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
5. ehitusjärgne mõõdistus: hoone (märkida ka katuse (harja) absoluutne kõrgus), katendite ja tehnovõrkude teostusmõõdistus(ed);
6. ehitise mahamärkimise akt;
7. sundventilatsiooni korral ekspluatatsiooni lubamise dokumentatsioon (õhuhulkade ja mürataseme mõõdistusprotokoll);
8. ehitusprojekt;
9. ehitusdokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, ehituskoosolekute protokollid jms);
10. hoonesiseste vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorustike, ventilatsioonisüsteemi ning gaasi- ja elektripaigaldiste teostusjoonised;
11. vee- ja küttesüsteemi katsetamist ja kasutamist lubavad aktid;
12. asjakohasel juhul lifti audit;
13. oluliste kandekonstruktsioonide toimivusdeklaratsioonid;
14. küttekollete ehitamisel või ümberehitamisel korstnapühkija akt;

 

MENETLUSEST ÜLDISELT

Vallavalitsus võib nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

 Vajadusel kaasame läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvaid asutusi ja isikuid. Ka ehitise omaniku, kuid taotlust ei ole esitanud omanik (soovitav on võimaluse korral taotlusele/teatisele lisada omaniku kirjalik nõusolek).

Üldjuhul kaasame menetlusse Päästeameti. Päästeametile esitatavate dokumentide info on leitav siit. Täpsemate küsimuste korral soovitame kontakteeruda Päästeameti esindajatega – kontaktid leitavad siit.

Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva. Kasutusteatise läbivaatamise aeg on minimaalselt 10 päeva. Kui on vajalik kolmandate asutuste/isikute kaasamine, pikendatakse menetluse tähtaega. Kui läbivaatamise käigus tekib märkuseid, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on täidetud. Märkuseid võib lisanduda tulenevalt eelnevate märkuste täitmisest.

ÕIGUSLIKU ALUSETA EHITATUD EHITISE SEADUSTAMINE VÕI EHITISREGISTRIST PUUDUVATE EHITISTE ARVELEVÕTMINE 

Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümber ehitatud ehitiste ehitisregistrisse kandmisel lähtutakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 28 ja 29.

Ehitised, mis on püstitatud seaduslikult ning puuduvad ehitisregistrist saab arvele võtta andmete esitamise teatise ja ehitusprojekti või mõõdistusprojekti alusel. Seaduslikult püstitatud ehitiste registrisse kandmise eest riigilõivu tasuda ei ole vaja.