27.06.17

 

Kui piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd, tuleb ehitusseadustiku lisa 1  järgi esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksustevahelised piirded võib rajada või ümberehitada naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151).

Ehitusprojekt peab sisaldama järgmist infot:

1. Tiitelleht:

objekti aadress,

soovitud tegevus,

ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number),

kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed,

projekti koostamise kuupäev.

2. Sisukord ja jooniste loetelu.

3. Seletuskiri:

kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus (pilt või joonis);

seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot;

ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke; kui on tehnovõrkude kahjustamise oht, tuleb ehitusprojekt kooskõlastada tehnovõrkude valdajaga või rajada piirdeaed ohutusse kaugusesse;

seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev;

seletuskirja lehed nummerdada.

4. Asendiplaan hoone asukohaga

asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht (võib kasutada hoone ehitusprojekti asendiplaani);

lisada juurde vajalikud mõõdud ja kaugused. 

 

Dokumentide esitamine

Ehitusteatis on riigilõivuvaba ja selle menetlemine toimub 10 päeva jooksul.

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult ehitisregistrisse www.ehr.ee

(dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu)

 

Toimetaja: TIIT LUKAS