Reola kultuurimaja

RENDIPINNA ja INVENTARI ÜLEANDMISE – VASTUVÕTMISE AKT

Käesolev rendipinna üleandmise – vastuvõtmise akti (edaspidi: Akt) on koostatud …………a.

(1) Rendileandja Reola kultuurimaja, asukohaga Ülenurme vald, Reola küla,

Valge tee 1, mida esindab Ülenurme valla kultuurijuht Andri Viinalass

(2) Rentnik

 nimi

1.      Vastavalt Poolte vahel sõlmitud rendilepingule annab Rendileandja Rentnikule üle ja Rentnik võtab vastu ruumid.

2.      Rentnik kinnitab, et ta on põhjalikult tutvunud Rendipinnaga ning see vastab Lepingus sätestatud tingimustele ja seisukorrale. Rentnik kinnitab, et tal puuduvad mistahes nõuded või pretensioonid Rendileandja vastu seoses Rendipinnaga ning ta ei esita neid ka tulevikus.

3.      Rentniku kohustused

3.1. Rentnik on kohustatud:

3.1.1.vastu võtma asja rendileandjalt, asja selle vastuvõtmisel hoolikalt üle vaatama ja vastuvõtmisel alla kirjutama asja üleandmise-vastuvõtmise aktile. Juhul, kui rentnikul on pretensioone asja seisundi ja/või puuduste kohta, on ta kohustatud esitama need asja üleandmise-vastuvõtmise aktis;

3.1.2.kasutama asja korrapäraselt ja heaperemehelikult;

3.1.3.majandama asja vastavalt selle kasutusotstarbele, st tegema asjas vajalikud parendused ja muud muudatused, et tagada asja kohasus selle sihtotstarbeliseks kasutamiseks kuni asja rendileandjale tagastamiseni, sealhulgas

3.1.4.mitte andma asja allkasutusse ilma rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

3.1.5.mitte tegema asjasse tavapärast korrashoidu ületavaid muudatusi või parendusi ilma rendileandja eelneva nõusolekuta. Sellisteks muudatusteks ja parendusteks võivad olla

3.1.6.asja tagastamisel eemaldama asjasse tehtud muudatused või parendused rendileandja nõudel;

3.1.7.lubama rendileandjal igal ajal kontrollida rentniku poolt asja kasutamise sihipärasust, asja majandamist ja selle korrashoiu tagamist.

3.2. Rentnikul on kohustus tasuda rendileandjale lõhutud või rikutud inventari eest kompensatsiooni lõhutud või rikutud inventari ulatuses.

 

4.      Aktiga on Rendileandja Rentnikule üle andnud Rendipinna järgmised ruumid ja esemed:

(Märkida renditud ruumid ja esemed)

 
 
 

 

5.      Rendileandjal on kohustus rentnik viia kurssi rendipinna varuväljapääsude ja tuleohutusega seotud nõuetega.

6.      Rentnik kohustub maksma rendileandjale …. € ruumide ja inventari rentimise eest.

7.      Akt on koostatud ja alla kirjutatud eesti keeles kahel (2) lehel ning kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Rendileandjale ja teine Rentnikule.

 

Rendileandja:                                                                                  Rentnik:

Andri Viinalass

Kultuurijuht                                                       

Tel: 58282032                                                                                 

 

Turvakood: