Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse kahes osas:

1) esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Ülenurme vald ning lapse registrijärgseks elukohaks pärast sünniakti koostamist jääb Ülenurme vald.

2) Teine osa makstakse lapsevanema taotluse alusel lapse 3-aastaseks saamisel tingimusel, et lapse elukoht on jätkuvalt rahvastikuregistri andmetel Ülenurme vald.Sünnitoetuse esimese osa suurus on 220 eurot ja teise osa suurus on 80 eurot. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Matusetoetus

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistrisse kantud Ülenurme valla elaniku surma korral. Matusetoetuse suurus on 150 eurot. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Küttetoetus

Küttetoetus on ühekordne toetus ahiküttega eluruumi küttekulude kompenseerimiseks. Küttetoetusele on õigus üksi elaval vanadus- või töövõimetuspensionäril, kes ei tööta ja kelle kuu sissetulek on väiksem kui 465 eurot. Toetuse suurus on 100 eurot. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Koolilõunatoetus

Koolilõunatoetus on toetus, mida makstakse peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.Koolilõuna toetusele on õigus peredel, kui perekonna kuusissetulek pereliikme kohta jääb alla 180 euro. Toetust määratakse vahendite olemasolu korral kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest. Vastavalt vallavalitsuse korraldusele kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Ranitsatoetus

Ranitsatoetus on ühekordne toetus esimesse klassi minevale lapsele. Toetust makstakse vanema taotluse alusel. Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal 1. augustist kuni 30. oktoobrini. Toetuse suurus on 50 eurot.

 

Õppetoetus

Õppetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse perekondadele laste õppevahendite, töövihikute ning muude kooliskäimisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks. Õppetoetusele on õigus peredel, kui perekonna kuusissetulek pereliikme kohta jääb alla 180 euro. Toetust makstakse taotluse alusel.

 

Ravitoetus

Ravitoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:

1) riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks, tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Toetuse suurus on 60 eurot;

2) puudega lapsele ja mittetöötavale puudega täiskasvanule abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;

3) kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;

4) mittetöötavatele üle 16-aastasele liikumispuudega isikule transpordikulude hüvitamiseks üks kord aasta. Toetuse suurus on 50 eurot.

5) liikumispuudega lapse ja töötavale üle 16-aastase isiku toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus ning kulusid tõendavad dokumendid.

 

Toimetulekutoetus

Kellele toetus  on mõeldud:

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud Ülenurme vald.

Toimetuleku toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnad, kelle kuu netosissetulek pärast üüri või hoolduskulude, kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, olmejäätmete veo, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu eest tasumist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Kommunaalkulud võetakse arvesse Ülenurme Vallavolikogu poolt kinnitatud piirmäärade ja valitsuse poolt kinnitatud normpinna ulatuses.

Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. Alates 01.01.2016 on toimetulekupiir 130 eurot esimese pereliikme ja iga alaealise pereliikme kohta ning 104 eurot iga järgmise täisealise pereliikme kohta kuus.

 

Seadusandlik alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

2016. aasta riigieelarve seadus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (Ülenurme Vallavolikogu 05.05.2015 a määrus nr 4)

 

Kuhu  pöörduda:

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda hiljemalt 20. kuupäevaks valla sotsiaalnõuniku vastuvõtule, et täita vormikohane avaldus ning esitada nõutavad dokumendid.

 

Vastuvõtuajad:

Rahel Tamm

sotsiaalnõunik

E, K    8.30 – 12.00 ja 13.00-16.30

R        8.30 – 12.00

 

Vajalikud dokumendid:

 1. Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus;
 2. alalise eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument (omandiõigust tõendav dokument või üürileping) – esitatakse esmasel taotlemisel;
 3. pereliikmete eelmise kuu netosissetulekut tõendavad dokumendid.
 4. üle 16-aastastel õpilastel tõend koolis päevases õppevormis õppimise kohta esitatakse esmakordsel taotlemisel ja edaspidi iga õppeaasta algul;
 5. jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved ja maksukviitungid üüri või hooldustasu, vee ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu kohta;
 6. tõend elatisraha saamise kohta või kohtutäituri tõend elatisraha mittesaamise kohta.

 

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja pereliikmete isikut tõendavad dokumendid või koopia nendest. Andmete muutumisel on toimetulekutoetuse taotleja kohustatud sellest koheselt teavitama Ülenurme Vallavalitsuse sotsiaalnõunikku.


Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: TT = (EK + TP) - S, kusjuures TT – toimetulekutoetus, EK – eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP – perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S – perekonna sissetulek (tulud).

Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võetakse toimetulekutoetuse taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:

 • töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • elatisraha (alimendid);
 • töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis;
 • pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension);
 • ametliku hooldaja toetus;
 • üksi last kasvatava puudega vanema toetus;
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused;
 • töötu abiraha;
 • tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel);
 • tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest;
 • tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist;
 • stipendiumid, välja arvatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolitusel osalemise korral makstav stipendium;
 • õppetoetus;
 • honorarid;
 • intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt;
 • muud sissetulekud
 • tuludeklaratsiooniga tagastatav tulumaks.

Sissetulekute hulka ei arvata:

 • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule või perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest;
 • konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilised toetused;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhine õppetoetus, vajaduspõhine eritoetus ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetus;
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
 • vajaduspõhine peretoetus.

Toimetulekutoetuse määramisel on  alalise eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks:

 • omandiõigus eluruumile;
 • liikmelisus elamuühistus (elamukooperatiivis);
 • eluruumi üürileping, välja arvatud leping, mis on sõlmitud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 või 2 1 nimetatud isikute endi vahel;
 • üürileping, mille esemeks on eluruum või elamiseks kasutatav muu ruum ja mille riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt elamu haldamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks andnud üürile elamispinda hädasti vajavale isikule või haridust omandavale isikule, samuti eraõigusliku juriidilise isiku eluruumis või muus ruumis elamiseks sõlmitud üürileping, välja arvatud hotellitüüpi majutusettevõtte või hoolekandeasutuse ruumi või puhkamiseks mõeldud ruumi üürileping;
 • üürileping, mille esemeks on eluruum, mis on osa üürileandja enda poolt kasutatavatest eluruumidest, välja arvatud leping, mis on sõlmitud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel;
 • asjaõiguslik leping elamispinna kasutamiseks (isiklik servituut), välja arvatud leping, mis on sõlmitud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel.

Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta. Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse vastavalt Ülenurme Vallavolikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud:

 1. tegelik korteriüür hooldustasu – kuni 5,50 € 1m² kohta kuus ;
 2. korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1 € 1m² kohta kuus;
 3. korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 € 1m² kohta kuus;
 4. tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus – kuni 16 € üheliikmelise pere kohta kuus ja 12 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5. kütteks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus - kuni 3 € 1m² kohta kuus;
 6. soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 1 € pereliikme kohta kuus;     
 7. tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 22,00 € üheliikmelise pere kohta kuus, ning  13,20 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8. tarbitud majapidamisgaasi maksumus  - kuni 6,50 € üheliikmelise pere kohta kuus, ning 4,80 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9. maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni  0,15 € 1m² kohta kuus;
 10. hoone kindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile – kuni 0,20 € 1m² kohta kuus;
 11. tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 6 € üheliikmelise pere kohta kuus, ning 4 € iga järgneva pereliikme kohta kuus.

Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.


Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:

 1. töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla- või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
 2. isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 3. kui valla- või linnavalitsuse vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.