Üldplaneering

Ülenurme valla üldplaneering on algatatud Ülenurme Vallavolikogu 08.07.2003 otsusega nr 32

Üldplaneering on vastu võetud Ülenurme Vallavolikogu 18.04.2006 otsusega nr 27

Üldplaneering on kehtestatud Ülenurme Vallavolikogu 10.02.2009 otsusega nr

Planeeringu seletuskiri

Ülenurme KSH aruanne

Üldplaneeringu põhikaart  

Üldplaneeringu keskkonnakaart

Üldplaneeringu tehnovõrkude kaart 

Ülenurme valla üldplaneeringu alade 1-6 kehtestamine - Ülenurme Vallavolikogu 7.12.2010 0tsus nr 39.

Üldplaneeringu II etapp

Seletuskiri

Põhijoonis