Ülenurme 20. oktoober 2017  nr 10 Valitud volikogu liikmete registreerimine

Võttes aluseks 15. oktoobril 2017. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli ning juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1 ja 3, Kambja valla valimiskomisjon o t s u s t a b : 1. Registreerida Kambja Vallavolikogu liikmeteks:

1.1. Aivar Aleksejev

1.2. Heiki Sarapuu

1.3. Ivar Tedrema

1.4. Illari Lään

1.5. Irma Drenkhan

1.6. Margot Võsokov

1.7. Toomas Arumägi

1.8. Avo Alliksaar

1.9. Leho Liiv

1.10. Anti Kalvet

1.11. Kaupo Piirsalu

1.12. Marek Palusoo

1.13. Triin Nõmmistu

1.14. Ülo Karpov

1.15. Rauno Kiuru

1.16. Toivo Suuroja

1.17. Meelis Michelson

1.18. Peep Puis

1.19. Jüri Toomiste

1.20. Maia Uibo

1.21. Jana Morozov

2. Käesoleva otsuse peale võib huvitatud isik esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile KOVVS § 64 ja § 65 sätestatud korras kolme päeva jooksul otsuse tegemisest

 

 

Vallavolikogu valimise korraldus

 

15. oktoobril 2017 valitakse neljaks aastaks Kambja Vallavolikogu uus koosseis. Ühe valimisringikonna moodustavad praegused Kambja ja Ülenurme vallad, vallavolikogu valitakse neile ühine.

Hääletamisõigus on Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub Kambja või Ülenurme vallas. Hääletamisõigus on samuti välismaalasel, kes elab Eestis alalise elamisloaga ja on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viis viimast aastat Kambja või Ülenurme vallas.

Valijate arvestust peetakse rahvastikuregistris. Kes ei ole rahvastikuregistri poolt saadetud valijakaarti saanud või kui on valijakaardile kantud andmetes vigu, palume pöörduda vallasekretäri poole. Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri k.a 15. septembri seisu alusel. Pärast seda kuupäeva toimunud elukohamuudatusi ei arvestata, valijate nimekirja viiakse sisse vaid isiku­andmete parandusi.

Eelhääletamine

Eelhääletamine on mõeldud nendele valijatele, kes valimispäeval ei saa või ei soovi valima tulla. Eelhääletamiseks on kolm erinevat võimalust.

1. 5. kuni 8. oktoobrini  kella 12 – 20 toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni poolt määratud valimisjaoskondades. Lähimad valimisjaoskonnad asuvad Tartus järgmistes kohtades: Kaubanduskeskus Eeden Kalda tee 1c,  Annelinna Prisma Nõlvaku tn 2, Annelinna Keskus Kalda tee 43, Tartu Kaubamaja Riia tn 1, Tasku Keskus Turu tn 2 ja Lõunakeskus Ringtee tn 75a. Kõigis nendes jaoskondades saavad hääletada kõik valijad olenemata elukohast.

2. Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell 18.00.

3. Kõigis valimisjaoskondades toimub eelhääletamine 9. kuni 11. oktoobrini kella 12 - 20.

Eelhääletamise ajal on võimalik Kambja ja Ülenurme valimisjaoskonnas hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, toimub ka valija asukohas hääletamine.

Hääletamine valimispäeval

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 15. oktoobril kell 9.00 – 20.00.

Valimispäeval saab ka kodus hääletada. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib ta esitada jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Rõhutan veelkord, et kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, kus on toodud ka põhjendus. Taotlust võib esitada ka varem, vallavalitsused võtavad neid juba praegu vastu. Taotluse esitamise viimane aeg on valimispäeval kell 14.00. Kirjalike taotluste alusel korraldab jaoskonnakomisjon hääletamise valimispäeval Teie kodus. Valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, kes registreerib taotluse. Jaoskonnakomisjonide telefonid valimispäeval on:

Kambja valimisjaoskond 5887 0330

Vana-Kuuste valimisjaoskond 5887 0339

Ülenurme valimisjaoskond 5887 0352

Tõrvandi valimisjaoskond 5887 0363

Külitse valimisjaoskond 5887 0364

 

Hääletama tulles tuleb kaasa võtta ja jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv isikut tõendav dokument, milleks on näiteks Eesti kodaniku pass, isikutunnistus, välismaalase pass, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus. Kui valija on saanud hääletamissedeli, siis annab ta selle kohta allkirja. Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Sellisel juhul peab valija rikutud hääletussedeli valimiskomisjonile tagastama. Hääletamissedeli väljaviimine valimisruumist on keelatud. Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.

Valimispäeval peale hääletamise lõppemist teevad jaoskonnakomisjonid kindlaks hääletamis­tulemused jaoskonnas ja edastavad kõik dokumendid valla valimiskomisjonile. Valla valimiskomisjon kontrollib 16. oktoobril alustades kell 10 jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust valimissedelite ja valijate allkirjade ülelugemise teel ja teeb kindlaks valimistulemused vallas.

Isikul, kes leiab, et valimiste korraldaja on rikkunud tema õigusi või rikkunud seadust muul viisil, on õigus esitada vabariigi valimisteenistusele avaldus puuduse kohta valimiste korralduses.  Avaldus puuduse kohta esitatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmandal päeval nimetatud rikkumisest arvates.  Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast seda, kui kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud. Peale valimistulemuste väljakuulutamist kutsub valla valimiskomisjon hiljemalt seitsmendal päeval kokku valitud volikogu.

Selleks, et uus volikogu saaks selline, millisena Sina seda näha tahad, tule kindlasti valima!

 

Reet Kiuru

valla valimiskomisjoni esimees

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.  Valdade ja linnade volikogud valitakse neljaks aastaks.

Valimispäev on 15. oktoober 2017 - Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub ka kodus hääletamine.

05.10. – 08.10.2017  toimub eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell 18.00. 

09.10. - 11.10.2017 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.

 

 

 

 

Kambja valimiskomisjoni esimees on Reet Kiuru ja aseesimees on Kristi Kull

Moodustatava Kambja valla valimiskomisjon tööaeg

Ülenurme vallamajas

Ülenurme alevik

 

16.august kell 15:00- 17:00

17.august kell 10:00-12:00

18. august kell 10:00-12:00

21. august kell 15:00- 17:00

22. august kell 10:00-12:00

23. august kell 15:00- 17:00

24. august kell 10:00-12:00

25. august kell 10:00-12:00

28. august kell 15:00- 17:00

29. august kell 10:00-12:00

30. august kell 15:00- 17:00

31. august kell 10:00-12:00

1. september kell 10:00-12:00

4. september kell 15:00- 17:00

5. september kell 15:00-18:00


Kontakttelefon: 750 2612, Reet Kiuru 523 9117, e-post: reet.kiuru@kambja.ee

 

 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerimise dokumente ja valimisliitude registreerimise dokumente võtab valimiskomisjon
vastu ülal määratud tööajal.

Täpsem info ja näidisdokumendid kandideerimiseks on kättesaadavad www.vvk.ee

Valimisringkond ja mandaatide arv

Tartu maavanem, võttes aluseks haldusreformi seaduse § 12 lõike 9 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 8 lõike 5 ja § 703 lõike 2 punkti 2, moodustas 07.07.2017 korraldusega nr 1-1/717 15. oktoobril 2017 toimuvateks Kambja valla ja Ülenurme valla haldusterritoriaalse korralduse muutumisega moodustuva Kambja valla volikogu valimisteks ühe 21-mandaadilise valimisringkonna nr 1, mis hõlmab Kambja valla ja Ülenurme valla haldusterritooriumeid.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

 Tartu Maavanema korraldus : Moodustatava Kambja valla valimiskomisjoni moodustamine

Toimetaja: KRISTI KULL